کبوتر چپ دست!!

هانی: زن و مرد مثل بالهای یه کبوترن. اگه هر کدومشون نباشن نمی شه پرواز کرد. وجود هر دوتا لازمه واسه پرواز.
من: ( ذوق کنان) کاملا موافقم جیگر.
هانی: آره. داشتم میگفتم. مرد مثل بال راسته و زن مثل بال چپ که …….
من: ( فریاد کشان) زکی. کی گفته؟ زنها خیلی تو پرواز مهمترن. چرا مرد بال راست زن بال چپ؟ این که همون مرد سالاری شد ولی مودبش. قبول نیست. حرفت رو یا پس میگیری یا من میرم قهر.
هانی: حرف مرد یکیه. همون که گفتم. یا بال چپ یا هیچی.
من: قهر قهر تا روز قیامت.
…………
…………
…………
ده دقیقه بعد.
هانی: میگم جیگر؟
من: جیگر مرد.
هانی: قبول. زن بال راست مرد بال چپ….
من: ( با یک خنده پیروز مندانه) اوکی. حالا شد یه چیزی.
هانی: ولی با یه شرط.
من: چه شرطی.
هانی: که کفتره چپ دست باشه.
(بدجنس)

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.