پانزدهم می دوهزار و یازده

با حافظ هم‌ذات پنداری نکرده بودیم که اونم امشب حاصل شد:
اونجا که می‌گه
شوق لبت برد از یاد حافظ
درس شبانه ورد سحرگاه

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.