ششم مارچ دوهزار و یازده

مامور شهرداری دوچرخه را ضبط کرد
سه بار رویش اخطاریه چسبانده بودند که از آنجا تکانش دهند
زن هیچ وقت سوار آن دوچرخه نشد
می‌ترسید
هیچ وقت دوچرخه سواری یاد نگرفت
زن
پا نداشت

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.