بایگانی روزانه: 31 می 2012

The Beast/ by Sylvia Plath

He was the bullman earlierm King of the dish, my lucky animal. Breathing was easy in his airy holding. The sun sat in his armpit. Nothing went moldy. The little invisibles Waited on him hand and foot. The blue sisters … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای The Beast/ by Sylvia Plath بسته هستند

گیلاس پشت گیلاس پک تازه پک تازه تن نو، تن چرک، از یک تن ناآشنا به تن غریبه دیگر از دستی کثافت به دست هرزه دیگری مستی مدام توهم غسل با آفتاب خیالبافی با آب از این سر به تخت … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

من این روزها، منتظرم که قطاری بیاد و رد شود و یک چیزی را عوض کند. هرزگی می‌کنم تا روزها بگذرند و تو هم هرز شوی در کثافت این روزها. عکس را نگار گرفته در یک جایی این دور و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند