من این روزها، منتظرم که قطاری بیاد و رد شود و یک چیزی را عوض کند.
هرزگی می‌کنم تا روزها بگذرند و تو هم هرز شوی در کثافت این روزها.
Screen%20Shot%202012-05-31%20at%2012.12.51%20PM.png
عکس را نگار گرفته در یک جایی این دور و بر.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.