بایگانی ماهیانه: اکتبر 2015

Instagram

What would happen if you substitute zucchini with apple in a zucchini bread recipe? Will see in 50 min!

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

I did expect a good music but they were really good live on stage! Way better than their records. Lebanese alternative rock band, مشروع لیلى Mashrou’ Leila.

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Fifty shades of blue. #albanybulb

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Christian King was unexpectedly refreshing! @hotelutah. Go Santa Barbara!

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Unreal. Still.

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

فکر کنم دو یا سه صبح بود. باید بر می‌گشتم خانه. تلفنم خاموش شده بود. دست نگه داشتم و یک تاکسی نگه داشت. نمی‌خواستم حرف بزنم. اما راننده می‌خواست. می‌توانستم محترمانه بگویم من نمی‌خواهم حرف بزنم. اما دیدم ساعت سه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

Instagram

“We are going to the park. Right? Right? You are NOT taking me to the vet! Answer me!” #lorkazand looks suspicious!

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Also facebook reminder: first year of grad school. Four years ago with @eshamomen. Also, shall i go short again?

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Facebook reminded me i took this photo 3 years ago in DC.

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Amazing Lucy found her forever home in San Francisco. Thank you Kevin, Amy, Emma, and Oliver. Although Im sure in a few months you, too, think your dog rescued you.

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند