Instagram

در یکی از افسانه های خانوادی ما آمده است که روزی دو خواهر مشغول تماشای تلوزیون بودند که چند قوی سپید زیبا بر صفحه تلوزیون ظاهر شدند. یکی از دو خواهر چشم های درشت زیبایش را تنگ کرد و با مهربانی گفت چه قوهای زیبایی! یکی دیگر از دو خواهر، چشمهای درشت ترش را درشت تر کرد و گفت: چه سوپ خوشمزه ای با این گردنها میشود درست کرد!
در یکی از افسانه های خانوادی ما آمده است که روزی دو خواهر مشغول تماشای تلوزیون بودند که چند قوی سپید زیبا بر صفحه تلوزیون ظاهر شدند. یکی از دو خواهر چشم های درشت زیبایش را تنگ کرد و با مهربانی گفت چه قوهای زیبایی! یکی دیگر از دو خواهر، چشمهای درشت ترش را درشت تر کرد و گفت: چه سوپ خوشمزه ای با این گردنها میشود درست کرد!

این نوشته در عکس ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.