این روزهایم

من تا لحظه باور
خواهم ایستاد
تا خاموشی ناله جغد های شوم
خواهم ایستاد
تا تکرار دوباره صبح
در نقل زمانی مجهول
خواهم ایستاد
تا فرصت اولین نفس،
آخرین حرکت
در اولین بازی خویش
خواهم ایستاد
در این بازی به انگار باخته
تا بردش
خواهم ایستاد
از اینجا. دفتر شعرهای حسام.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.