از زمانی بی‌زمان- ۷

‫ببین حاجی‬
‫من نمیخوام برینم به فانتزی ات دوباره‬
‫ولی من اینا نیستم‬
‫بابا من هم یه بدبخت مثل بدبختای دیگه‬
‫زیادی بزرگش نکن
‫من کوچک‬
‫من گناهی‬
‫محتاج بغل‬
‫محتاج تن‬
‫من کوچولوی بی دفاع گناهی‬
‫که جمع شدم تو رحمم از سرما‬
‫که دلم فقط میخواد گرم شم‬
‫گناهی کوجولو‬
‫نازی‬
‫من یه ادم معمولی کوچولوام‬
‫بغل میخوام‬
‫مثل بقیه‬
‫بزرگ نکن‬
‫سخت نکنش‬
‫بی خیال فلسفه بابا‬
‫میدون مین کدومه‬
‫سرباز کدومه‬
‫اماده باش کدومه‬
‫بازی چیه‬
‫من که بازی نیستم‬
‫تو منو دیدی‬
‫بازی بودم‬؟
‫نه‬
‫نبودم‬
‫خیال نباف
‫بزرگ نکن‬
‫من کوچولو‬
‫من گناهی‬
‫من جمع شده از سرما‬
‫تو رحمش‬
‫لوایی که داره گریه میکنه‬
‫اوکی بسه‬
‫من حتی نقش اینو هم نمیتونم بازی کنم‬
‫بردی‬
‫کثافت‬

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.