چهاردهم ژوئن دوهزار و یازده

باشد. قبول. اعتراف می‌کنم که عاشق این بازی شدم در سرم، نه عاشق تو
اما این را هم، بسیار متکبرانه، اعتراف می‌کنم که به طور خطرناکی خوب بازی می‌کنم. از خود جده‌ام هم بهتر اغواگری می‌دانم.
حواست باشد، وا بدهی تمام شدی. حواست باشد اگر از بازی بخواهی بیایی بیرون می‌میری و می‌روی کنار بقیه استخوان‌شده‌ها.
تو حیفی. این بازی حیف است. خوب بازی کن.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.